1.  เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้รับผิดชอบงานวิถีพุทธสามารถขยายผลให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจ ให้คำปรึกษา ดูแล แนะนำ ทำหน้าที่เป็นโค้ชและพี่เลี้ยง (Coach& Mentor)แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

โครงการ การพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
แผนงาน (ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม)

 -ศน.สมเจตน์  เนียมก้อน